امتحان کتبی درس ....... در مسائل بازاریابی ساعت 10-12مورخه 17/4/93روزسه شنبه برگزار خواهد شد استاد دیلمقانی رشته مدیریت بازرگانی
+ نوشته شده توسط برنامه ریزی درسی مرکز نقده در سه شنبه هفدهم تیر 1393 و ساعت 8:12 |

 

 

امتحانات میان ترم   استاد الناز علی نژاد

۱- مدیریت اسلامی ۱     * * *          ۲۲/۱۲/۹۲      * * * ساعت      ۱۲    از ابتدای کتاب  تا اخر فصل ۶

۲- منطق ۲  * * *       ۲۴/۱۲/۹۲         * * * ساعت     ۱۰     * * *  ۳/۲      کتاب

۳- منطق ۱  * **        ۱۹/۱۲/۹۲      * * *  ساعت      ۸      * * *  ۳/۲   کتاب

۴-کلام ۱   * * *       ۲۶/۱۲/۹۲   * * *  ساعت      ۱۲     * * *   ۳/۲    کتاب

۵- کلام ۲    * * *    ۲۶/۱۲/۹۲      * * *  ساعت    ۱۰   * * *  ۳/ ۲    کتاب

۶- کلیات  فلسفه اسلامی   * * *     ۱۷/۱۲/۹۲    ساعت    ۱۴  * * * فصل ۱ *۳ *۴ *۵*

۷- مهارت های ترجمه  * * *  ۲۲/ ۱۲/۹۲     * * *  ساعت    ۱۰      ۳/۲     کتاب  

۸- آِ داب سفر در اسلام   * * *     ۲۴/۱۲/۹۲     * * * ساعت  ۱۶   * * *   ۳/۲  کتاب 

۹- روش تحقیق در علوم اسلامی   * * *   ۲۴/۱۲/۹۲     * *  *ساعت   ۱۲    * * *  ۳/۲    کتاب  

۱۰ - کلیات  فلسفه     * * * ۲۴/۱۲/۹۲       * * *   ساعت    ۸ ** *   از ابتدای کتاب  تا اخر فصل ۲۰

۱۱- مبانی  فلسفه    * * *     ۲۴/۱۲/۹۲   * * *  ساعت        ۸    * * *  از ابتدای کتاب تا اخر فصل ۲

 

امتحانات میان ترم استاد الهوردیان

۱- مبانی جمعیت شناسی  * * * ۳۱/۱/۹۳     * * *ساعت   ۸  * * *تا ص ۱۶۴

۲- کاربرد جمعیت شناسی  * * *۱۴/۲/۹۳  * * * ساعت  ۱۲   * * * دو فصل اول

۳- جمعیت شناسی ایران  * **  ۱۷/۱/۹۳  * * * ساعت  ۱۴   * * * تا ص ۱۵۰ 

۴- روش های مقدماتی تحلیل جمعیت  * * * ۳۱/۱/۹۳   * * *ساعت  ۱۴ ** * تا ص ۹۴  

 

امتحانات میان ترم استاد مسافری

۱- کارآفرینی و توانمند سازی (علوم اجتماعی ) * * *    ۱۸/۱/۹۳  * * *     ساعت  ۱۰ * * *      نصف کتاب

۲- کار آفرینی (مدیریت بازرگانی )     * * *      ۱۹/*۱/۹۳     * * *    ساعت   ۸   * * *  نصف کتاب

۳-  مبانی مدیریت دولتی ۱  * * *    ۱۹/۱/۹۳    * * *    ساعت ۱۰    * * *   نصف کتاب

۴- مدیریت رفتار سازمانی (کلیه رشته ها )     * * * ۱۹/۱/۹۳   * * * ساعت ۱۲    * * *  نصف کتاب

۵- فراگرد تنظبم و کنترل  بودجه (مدیریت دولتی )   * * *  ۲۳/۱/۹۳    * * *   ساعت   ۸  * * *  نصف کتاب

۶- مدیریت منابع انسانی   * * *  ۲۳/۱/۹۳     * * *    ساعت  ۱۰     * * *  نصف کتاب

۷- مطالعات تطبیقی سیاستها ی جهانگردی   * * *  ۲۷/۱۲/۹۲  * * *  ساعت  ۱۴    * * *  نصف کتاب

۸- مبانی مدیریت دولتنی ۲    * * *  ۲۷/۱۲/۹۲  * * *  ساعت   ۱۰  * * *  نصف کتاب

۹- اصول  و مبانی  مدیریت (فن اوری اطلاعات ) * * *    ۲۱/۱۲/۹۲  * * *  ساعت  ۱۴   * * *   نصف کتاب

۱۰ - گذراندن اوقات فراغت (مدیریت جهانگردی )  * * *  ۲۱/۱۲/۹۲     * * *   ساعت ۱۰ * * * نصف کتاب

۱۱- آشنایی با سازمانها ی دولتی  ایران  * * * ۲۱/۱۲/۹۲      * * *  ساعت   ۸  * * *  نصف کتاب

۱۲- مطالعات تطبیقی سیاست های  جهانگردی  * * *  ۲۰/۱۲/۹۲    * * *  ساعت  ۱۴   * * *  نصف کتاب

۱۳- مدیریت تعاونی ها (مدیریت دولتی )  * * *  ۱۹/۱۲/۹۲    * * *   ساعت   ۱۰  * * *  نصف کتاب

۱۴- مباحث ویژه  در مدیریت دولتی  * * *   ۱۹/۱۲/۹۲     * * *    ساعت   ۸   * * * نصف کتاب

۱۵- مبانی و اصول سازمان و مدیریت (مدیریت صنعتی ) * * *  ۱۸/۱۲/۹۲  * * *  ساعت ۱۴  * * * نصف کتاب

۱۶- تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی   * * * ۱۸/۱۲/۹۲    * * *  ساعت   ۸  * * * نصف کتاب

۱۷- شهرداریها  و سازمانهای محلی    * * *  ۱۷/۱۲/۹۲     * * *  ساعت ۱۴   * * *  نصف کتاب  

 

امتحانات میان ترم  استاد اکبر زاده

۱- فیزیک پایه ۱     * * *   ۳۱/۱/۹۳    * * *   ساعت   ۱۲ * * *  ۵ فصل اول

۲- فیزیک پایه ۲   * * *  ۱/۲/۹۳   * * *  ساعت    ۱۲   * * *  ۵ فصل اول

۳- امتحان پایان ترم ازمایشگاه فیزیک ۲ * * *  ۱/۲/۹۳  * * *  ساعت  ۱۰ * * *

 

امتحانات میان ترم استاد علوی 

۱- زبان تخصصی (تربیت بدنی۱  )  ** *   ۱/۳/۹۳    * * *     ساعت ۱۰ * * *  ۲ درس اول

۲- زبان تخصصی (تربیت بدنی ۲ )  * * * ۱/۳/۹۳   * * *  ساعت  ۱۰ * * *  درس ۸  * ۹

۳- زبان تخصصی (الهیات ) ۱  * * * ۱/۳/۹۳  *  * * ساعت  ۱۰ * * *  درس ۴ * ۵

۴- زبان تخصصی (الهیات ۲ )  * * *  ۱/۳/۹۳ * * *  ساعت  ۱۰ * * *  درس  ۱ * ۲

۵- ازمون سازی   ** *   1/3/93     * * *  ساعت 10  * **  تا پایان بخش امار

۶-ترجمه متون مطبوعاتی  * * * 1/3/93    * * *  ساعت  10 * * *  2 درس اول

۷- روش تحقیق * * *  18/2/93    * * *  ساعت  10  ** *   3 فصل اول 

۸- زبان عمومی * * * ۱۱/۲/۹۳  * * * ساعت   ۱۳ * * * تا اخر فصل ۵

 

امتحانات میان ترم استاد جاوید

۱- زبان خارجی    * * * ۴/۲/۹۳   * * * ساعت   ۸

۲- زبان تخصصی ۱  و ۲ (علوم اجتماعی )    * * * ۴/۲/۹۳   * * * ساعت ۱۰

۳- زبان تخصصی ۱ و۲ (ادبیات )  * * * ساعت ۱۲

 

امتحانات میان ترم استاد شاد لو

۱- مدنی ۱ * * *۲۱/۱/۹۳    * * * ساعت ۱۶ * * مباحث ّاقامتگاه ّ حجر ّ اهلیت ّ محجورین

۲- مدنی ۷ * * * ۱/۳/۹۳ * *  * ساعت ۳۰/۱۵** * مباحث مزارعه -مساقات - صلح - هبه

۳- مدنی ۳ * * *  ۱/۳/۹۳* * * ساعت  ۱۶  * * *

 

امتحانات میان ترم استاد هاله فلاحی

۱- زیست سلولی و مولکولی   * * * ۲۴/۱/۹۳  * * * ساعت ۸  * * * فصول  ۱ * ۴ * ۵ *۶

۲- کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی * * * ۲۴/۱/۹۳   * * * ساعت  ۱۲ * * * فصول   ۱ * ۲ *۳ *۴*

۳- متون زیست شناسی( عمومی )  ** * ۲۴/۱/۹۳   * * *ساعت ۱۰ * * * فصول ۱ * ۲ *۳ *

۴- متون زیست شناسی (علوم گیاهی ) * * * ۳۱/۱/۹۳  * * * ساعت  ۱۰ * * * فصول ۱* ۲ *۳ *

۵- زیست شناسی ( تربیت بدنی ) * * *  ۱۴/۲/۹۳**  * ساعت ۱۰

۶- زیست مولکولی * * *۲۱/۲/۹۳* * * ساعت ۱۰

 

امتحانات میان ترم  استاد سهرابی

۱- کلیات  عرفان اسلامی  * * * ۸/۲/۹۳   * * * ساعت ۸ * * * از ص ۱ تا ۱۰۲

۲- مطالعات  اسلامی  در غرب  * * * ۲۲/۲/۹۳   * * * ساعت ۱۲  * * *از ص ۱ تا ۶۶

۳- علوم بلاغی  * **  ۱۷/۲/۹۳    * * * ساعت ۸  * * * از ص ۱ تا ۵۰

۴- روش تحقیق  * * *  ۸/۲/۹۳  * * *  ساعت ۱۲  * * *  از ص ۱ تا ۶۴

 

امتحانات میان  ترم استاد  زرگرزاده

۱- مالیه عمومی  * * * ۱/۲/۹۳   * * * ساعت ۸   * * * تا اخر فصل ۵

۲- پول و ارز بانکداری  * * *  ۱۵/۲/۹۳    * * *  ساعت ۱۰  ** *  تا اخر فصل ۶

۳- اقتصاد توسعه * * *  ۱/۲/۹۳   * * *  ساعت ۱۲

 

امتحانات میان ترم استاد علی نیا

۱- معانی و بیان  * * *   ۵/۲/۹۳   * * * ساعت    ۱۰

۲- سبک شناسی   * * *   ۵/۲/۹۳    * * * ساعت  ۱۲

 

 امتحانات میان ترم  استاد زوار

۱- مبانی و امور مالی و نتظیم بودجه در اموزش و پرورش  * * * ۱۲/۲/۹۳   * * *  ساعت ۸ * * تا ص۱۴۲

۲- نظارت  و راهنمایی تعلیماتی  * * * ۱۲/۲/۹۳   * * *  ساعت ۱۰ * * *  تا ص ۱۳۳

 

امتحانات میان ترم استاد ایزد خواه

۱- شیمی عمومی ( ترویج و اموزش کشاورزی  و مدیریت و ابادانی روستا ها ) * * * ۵/۲/۹۳ * ** ساعت

 ۱۰    * * *  سه فصل اول

 

امتحانات میان ترم استاد فرح مباهی

۱- روانشناسی عمومی ۱  ** * ۱۰/۲/۹۳     * * * ساعت  ۱۶ *  * * پنج فصل اول

 

امتحانات میان ترم استاد صدیقه سلمانپور

۱- روش و فنون تدریس * * *  ۱۶/۱/۹۳     * **  ساعت ۸ * * * هفت فصل

۲- آموزش و پرورش تطبیقی * * *  ۱۶/۱/۹۳  * * *  ساعت ۱۲ * * *

۳- اصول برنامه ریزی آموزشی * * * ۳۰/۱/۹۳ * * *  ساعت ۱۰ * * * تا اخر فصل ۴

 ۴- روانشناسی تربیتی * * *۳۰/۱/۹۳* *  *ساعت ۸ * * *تا فصل ۱۱

۵- اختلالات یادگیری  ** *۳۰/۱/۹۳ ** * ساعت ۱۰ ** *تا ص ۱۶۴

۶- اصول و مبانی آموزش و پرورش * * * ۱۷/۲/۹۳ * * * ساعت ۸* * * کل کتاب

۷- جامعه شناسی آموزش و پرورش ** *۲۴/۲/۹۳ * *  *ساعت ۸ *** ۶ فصل اول

۸- اصول برنامه ریزی درسی * ** ۲۴/۱/۹۳ * * *ساعت  ۸ ***

امتحانات میان ترم  استاد مهدی باقریه    

۱- حقوق تجارت ۴  * * *  ۳۰/۱/۹۳   * * *  ساعت   ۱۴

۲- حقوق ثبت (حقوق و فقه و مبانی حقوق )   * * *  ۶/۲/۹۳   * * *  ساعت ۱۶

 

 

امتحانات میان ترم استاد هادی نیا

۱- مهندسی اینترنت و فناوری اطلاعات * * *  ۱۴/۲/۹۳    ** *  چهار فصل اول

۲- طراحی الگوریتم  * * *  ۶/۲/۹۳   * * *  شش فصل اول

۳- سیستم های عامل * * *  ۱۴/۲/۹۳    * * *  ساعت ۸ * * * تا پایان  فصل ۶

۴- شبکه های کامپیوتری ۱  **  *۲۱/۲/۹۳* * *ساعت ۱۴ * * * چهار فصل اول

۵- مهندسی فناوری اطلاعات ۱ *  * *۲۱/۲/۹۳**  *ساعت ۱۲ * * *تا صر۴۳۳

۶- شبکه های کامپیوتری ۲ ** * ۱۴/۲/۹۳* ** *ساعت ۱۰ * * * ۵/۱ فصل

 ۷- امتحان پایان ترم آزمایشگاه سیستم عامل***  ۲۹/۲/۹۳  *** ساعت ۸

۸- امتحان پایان ترم شبکه های کامپیوتری * * * ۳۰/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰

امتحانات میان ترم  استاد هاجر اسماعیلی

۱- اشنایی با تاریخ و روشهای  تفسیر قرآن * * *۱۷/۲/۹۳  * * * ساعت۱۳   ** *  از اول تا ص ۱۷۴

۲- آشنایی با علوم قرآن و حدیث * * * ۱۷/۳/۹۳  * * *ساعت ۱۳ * * * کل کتاب

 

 

امتحانات میان ترم  استاد عبدلی

۱- ساختمان داده ها  * * * ۳۰/۱/۹۳    * * *  فصل اول تا چهارم

 

امتحانات میان ترم استاد غلام زاده

 ۱- امتحان نهایی  (پایان ترم )   از مایشگاه  فیزیولوژی جانوری ۱  و ۲  * * * ۲۸/۲/۹۳   * * * ساعت ۱۲

۲- میان ترم فیزیولوژی جانوری ۱ و فیزیولوژی جانوری ۲ * * * ۲۹/۲/۹۳   * * *  ساعت ۱۲  * * *

فیزیولوژی جانوری ۱  تا اخر گفتار هفتم    و فیزیولوژی جانوری ۲ تا اخر گفتار دوم

 

امتحانات  میان ترم استاد حمزه سلمانپور

 ۱- روانشناسی پویایی گروه  * * * ۳۱/۱/۹۳   * * * ساعت ۱۴ ** *تا اخر فصل پنجم  کلاس ۲۰۸

۲- تاریخچه و مکاتب روانشناسی * * *۳۱/۱/۹۳ * * * ساعت ۱۶ ** * تا اخر فصل چهارم کلاس ۲۰۸  

۳- روشهای تغییر اصلاح رفتار * * *۷/۲/۹۳ * * * ساعت  ۱۴  * * * تا اخر فصل چهار

 

امتحانات میان ترم  استاد  ریماز

۱- زبان تخصصی شیمی * * * ۲۵/۱/۹۳  ** *  ساعت  ۱۰   

۲- شیمی الی ۱ * * *  ۳۰/۱/۹۳  * * *  ساعت ۱۶

۳- شیمی الی  ۲ * * * ۷/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰

۴- جدا سازی و شناسایی ترکیبات  الی * * * ۷/۲/۹۳   * * * ساعت ۹

۵- شیمی آلی پیشرفته * * * ۲۰/۲/۹۳ * * * ساعت ۳۰/۸ * * * فصول ۲*۳ *۴ *

۶- شیمی هتروسیکل * * * ۲۰/۲/۹۳ * * *ساعتد۱۲ * * *فصول ۱ *۲ *۳ *۷* ۸*

۷- روشهای سنتز آلی ** * ۲۷/۲/۹۳* * *ساعت ۱۰* * *  فصول ۶ *۷ * ۸*

۸- مباحث نوین در شیمی آلی * * * ۱۳/۲/۹۳* * * ساعت ۱۴ * * *

 

امتحانات میان ترم استاد  صالح پور

 ۱- مدیریت روستایی  * * * ۲۵/۱/۹۳ * * * ساعت ۱۶ * * * تا ص ۹۰

۲- مدیریت بحران در نواحی روستایی * * * ۱/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۴ * * *  نصف کتاب

۳- توسعه پایدار روستایی ** * ۱/۲/۹۳  * * *  ساعت ۱۶ * * * نصف کتاب

۴- جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای * * * ۸/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۴ ** *تا فصل ۷

۵- برنامه ریزی روستایی در ایران * * * ۸/۲/۹۳ * **ساعت ۱۴ *** تا اول فصل ۷

۶- زمان دریافت کارعملی برنامه ریزی روستایی در ایران * **۲۸/۲/۹۳ * ** ساعت ۱۴

 

امتحانات میان ترم استاد لیلا حیدری

۱- اصول اقتصاد کشاورزی و اقتصاد کشاورزی ****۱/۲/۹۳ *** ساعت ۱۶ ** * تا اخر فصل ۷

۲- اقتصاد خرد  * * * ۱۵/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۶  ** *  تا اخر  فصل ۱۲

۳- اقتصا ایران با تیکه بر روستا  * * * ۱۵/۲/۹۳  * * * ساعت ۱۴ * * * تا اخر فصل ۱۰

۴- اقتصاد کلان  * * *  ۲۱/۲/۹۳   * *  * ساعت ۱۴  * * *  تا اخر  فصل ۷  

 

امتحانات میان ترم استاد پرنیان

۱- سیر اندیشه سیاسی  * * * ۱/۲/۹۳  * * * ساعت  ۱۶  * * * نصف کتاب

۲- کلیات حقوق * *  *۱۷/۲/۹۳  * ** ساعت ۱۶

۳- جامعه شناسی سیاسی * * * ۲۴/۱/۹۳ * * *ساعت ۱۶

۴- شناخت روحیات ملل * * * ۸/۲/۹۳ ** * ساعت ۱۶

 

امتحانات میان ترم استاد جهانگیر زاده

 

۱- بازاریابی  بین الملل * * * ۹/۲/۹۳ * * *ساعت ۳۰/۸ * * *فصول ۱ * ۳* ۶*

۲- مدیریت توسعه* * * ۲/۲/۹۳ * * * ساعت ۳۰/۱۰ * * * فصول ۱ * ۲ *۳  * ۴ * ۵

 

امتحانات میان ترم استاد کاروانی

۱- امار وکاربرد ان در مدیریت ۲ (کلیه گرایشهای مدیریت ) * * * ۳/۲/۹۳  * * *ساعت ** *۱۴  * **از

اول کتاب  تا اخر فصل ۱۲  

۲- امار استنباطی * * *۹/۲/۹۳  * * *ساعت ۱۴ * * * از اول کتاب تا اخر فصل پنجم  (تشریحی) 

۳- آمارو احتمال ۲ (ریاضی و  صنایع) * * *۳/۲/۹۳ * *  *ساعت ۱۴ ** * از اول تا اخر فصل چهار

۴- آمار مقدماتی (کلیه گرایشها علوم اجتماعی   ) * * * ۲۲/۲/۹۳  * * * ساعت ۱۰ * * *تااخر فصل ۵

۵- آمار و احتمالات ۱ ( مدیریت و حسابداری ) ** *۹/۲/۹۳ * * *ساعت  ۱۲ * * * تا اخر فصل چهار

۶- امارو احتمال ۱(صنایع و مدیریت پروژه وریاضی)* * ۱۰/۲/۹۳* * ساعت ۱۲ * * تا اخرفصل ۵

۷- کاربرد آمارو احتمالات در برنامه ریزی شهری * * *۲۴/۲/۹۳** * ساعت ۱۰ * * *تااخر فصل ۵

۸- ریاضیات  پایه و مقدمات امار (تربیت بدنی ) * * ۸/۲/۹۳* * ساعت ۱۴ * * سه فصل اول  تشریحی

 

امتحانات میان ترم استاد نجفی   

۱- پزشک قانونی * * *۹/۲/۹۳  * * *  ساعت ۱۰ الی ۱۱  * * * تا ص ۱۷۷

 

امتحانات میان ترم استاد بهمن علی اکبری

۱- تامین و رفاه اجتماعی * * * ۲۶/۱/۹۳  * * * ساعت ۱۶

۲- مبانی مطالعات فرهنگی * * * ۲/۲/۹۳  * * * ساعت ۸

۳- سیاست های بهداشتی آموزش * * * ۲/۲/۹۳ * * * ساعت ۹

۴- مردم شناسی فرهنگی * * * ۲/۲/۹۳  * * * ساعت ۱۰

۵- جامعه شناسی آموزش و پرورش * * * ۲/۲/۹۳  * * * ساعت  ۱۲ 

۶- جامعه  شناسی  قشرها و نا برابرهای اجتماعی ** * ۲/۲/۹۳  * * * ساعت ۱۳

۷- فقر و نابرابری اجتماعی   * * * ۲ /۲/ ۹۳  * * *ساعت  ۱۴

 امتحانات میان ترم استاد ایلیا مسعودی

۱- روش استفاده از متون علم شیمی  *** ۹/۲/۹۳  * * * ساعت ۱۱  * * *کل کتاب

۲- شیمی  تجزیه  ۲  * * * ۶/۲/۹۳   * * * ساعت ۱۱  * * *  چهار فصل

 

امتحانات میان ترم استاد  فهمیه خدابنده

۱- حشره شناسی و دفع افات(تئوری )  * * * ۳۰/۲/۹۳  * * * ساعت ۸ * * * ازمایشگاه ساعت۱۰

۲- مبانی برنامه ریزی آموزش * * * ۸/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰

۳- اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی *** ۱۵/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰

۴- تکنولوژی آموزشی * * *۱۶/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۲ * * *

 

امتحانات میان ترم  استاد  ابراهیمی

۱- مدیریت تولیدات روستایی  * * * ۲۵/۲/۹۳  * * *ساعت ۱۰ ***  چهار فصل اول کتاب

۲- مدیریت مزرعه * * * ۱۸/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۴ * *  *چهار فصل اول کتاب

۳- مدیریت در ترویج * *  *۱۰/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۲  * *  *چهار بخش کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد اروجعلی قلی زاده

۱- علم النفس  *** ۹/۲/۹۳  * * *ساعت  ۱۴ * * *تا اخر فصل پنج

۲-  اصول علم وسیاست * * * ۹/۲/۹۳  * * *ساعت ۱۶ * * *تا اخر فصل ۲

۳- کلیات حقوق  * * * ۹/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۶ * * *تا ص ۴۴  

 

امتحانات میان ترم استاد فرهاد علی نژاد

۱- فارسی عمومی **  ۲/۲/۹۳ * * * ساعت ۳۰/۱۴

۲- مقدمات زبانشناسی * * * ۲/۲/۹۳  * * * ساعت  ۳۰/۱۴

 

امتحانات میان ترم استاد مینا معروف پور

۱- تفکر جمعی (پویایی گروه ) * * *۱۷/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰ * *  *کل کتاب

۲- برنامه ریزی مسکن * * *۲۴/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰ * * * ۵ فصل اول

۳- مبانی جامعه شناسی (روانشناسی ) ** *۱۷/۲/۹۳* * *ساعت ۱۴* * *۷ فصل اول

۴-  مبانی و مفاهیم اساسی ۲ ** *  ۱۷/۲/۹۳ **  * ساعت  ۱۰* * *  تا اخر فصل ۵

 

امتحانات میان ترم استاد ماهرخ زینالی

۱- فقه تطبیقی ۱ * * * ۳/۲/۹۳  * * *ساعت ۱۰  * * * چهر فصل اول کتاب

۲- فقه ۲ ** * ۳/۲/۹۳ ** * ساعت ۱۲ * * * متن فارسی از اول تجارت تا ص ۲۸۵

 

امتحانات میان ترم  استاد گلشنی

۱- آسیب شناسی ورزشی * * * ۱۰/۲/۹۳ *** ساعت ۱۴ * * * قسمت اول کتاب تا ص ۶۳

۲- رشد و تکامل حرکتی * * *۱۷/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۶ * * * از اول تا ص ۱۱۳

۳- آناتومی انسانی * * * ۱۷/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۶ ** * ۳ فصل اول کتاب

۴- حرکت شناسی  ** *۱۷/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۶ * * *۶۰ ص اول کتاب

۵- حرکات اصلاحی * * * ۱۷/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۶ * * * ۶۰ ص اول کتاب  

 

امتحانات میان ترم استاد منصور رضایی

 کلیه امتحانات  در مورخ  ۱۷/۲/۹۳ * * * ساعت ۸

۱- ایمنی و بهداشت صنعتی

۲- مهندس  عوامل انسانی

۳- فرایند های تولید

۴- نقشه کشی عمومی

۵- برنامه ریزی تولید

امتحانات میان ترم استاد  مینا خان پناه

۱- ریاضی عمومی ۱ (ریاضی ) * * *  ۵/۲/۹۳  * * * ساعت  ۸

 

امتحانات میان ترم استاد اختری  

۱- مبانی مردم شناسی  * * *۴/۲/۹۳ * * * ساعت ۸

۲- زبان تخصصی (مدیریت و ابادانی روستا ) * * *۴/۲/۹۳ * * * ۸ صبح

۳- جامعه شناسی شهری * * * ۴/۲/۹۳  * * *ساعت ۱۲

۴-  نظریه های جامعه شناسی * * *  ۴/۲/۹۳  * * * ساعت  ۱۰ 

 

امتحانات میان ترم  استاد اکبری

۱- شیمی عمومی ۱ * * * ۱۱/۲/۹۳  * * * ساعت ۹ * * *تا اخر فصل ۵

۲- شیمی عمومی ۲ * * *۱۱/۲/۹۳ * * *۳۰/۱۰  * * * تا اخر فصل ۵

۳- شیمی آلی ۳ * * *۱۸/۲/۹۳ * * *ساعت  ۱۲ * * *تا اخر فصل ۵

 

امتحانات میان ترم استاد فائزی

مقطع کارشناسی ارشد

۱- شاهنامه * * *۱/۳/۹۳  ** * ساعت ۱۰  * * *تا ص ۳۰۰

۲- ناصرخسروو سنایی * * *۱/۳/۹۳ ** * ساعت ۱۰ * * *قصایدناصرخسرووپنج قصیده از تازیانه های

۳- نثر عربی * ** ۱۸/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰ * * * مقامات حریری

۴- تاریخ جهانگشاه و مرزبان نامه * * *۱۸/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰ ** * ۶۰ ص اول کتاب

 

مقطع کارشناسی

۱- شرح قصیده از ناصر خسرو * * *۱۸/۲/۹۳  * * *ساعت ۱۰ * * * نصف کتاب

۲- قواعد عربی ۳  * * *۱۸/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰ * * * نصف کتاب

۳- حافظ ۱ * * *۱۸/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰ * * *۲۰ بیت غزل

۴- خاقانی  * * *۱۸/۲/۹۳  * * *ساعت ۱۰ * * *  ۷ قصیده

۵- قرائت عربی ۳ ** * ۱۸/۲/۹۳  * * *ساعت ۱۰ * * *  تا ص ۵۰

۶- ادبیات معاصر ۲ نثر * * * ۱۸/۲/۹۳  * * *ساعت ۱۰  * * *  تا ص ۹۰

۷- آشنایی با ادبیات معاصر ایران * * * ۱۸/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰ * * *تا ص ۹۰

 

امتحانات میان ترم استاد قاسمی راد

 ۱- حل مسئله و مدیریت  راهبردی * * *۲۵/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۶ * * * کل کتاب

 

امتحانات  میان ترم استاد ایمانی

۱- دفاع مقدس * * * ۸/۲/۹۳  * * * ساعت ۹/۳۰ * * *  ۱۰۰ ص

 

امتحانات میان ترم استاد موحدی نژاد

۱- ریاضی عمومی ۱ * * * ۹۳/۲/۱۸  * * * ساعت ۱۰

۲- ریاضی عمومی ۲ * * *  ۹۳/۲/۱۸/   * * *   ساعت  ۸

 

امتحانات میان ترم استادصمدی

۱- زبان خارجی (تربیت بدنی -ادبیات -علوم تربیتی و اجتماعی ) * * ۷/۲/۹۳ * *ساعت ۱۴ * *دروس ۱تا۶

۲-دستور و نگارش ۱(مترجمی ) ۱۳/۲/۹۳ * * ساعت ۱۰ * * دروس ۱ *۲ *۳ *۴ *۷ *۸ *۹

۳- خواندن درک و مفاهیم ۲ (مترجمی )* * ۱۳/۲/۹۳ * *ساعت ۱۲ * * دروس ۱ تا ۱۰

۴- ترجمه متون ساده (مترجمی)* * ۱۳/۲/۹۳ * * ساعت ۱۲ * * بخش ۱ تا ۳

۵- زبان تخصصی ۱ (دولتی چند بخشی )* * ۱۳/۲/۹۳ * * ساعت ۱۴ * * دروس ۱ تا ۴

۶- زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت * *۱۴/۲/۹۳ * * ساعت ۱۰ * * دروس ۱ تا ۴

۷- زبان تخصصی ۱ (جهانگردی ) * * ۲۰/۲/۹۳ * * ساعت ۱۴

۸- زبان تخصصی ۱ (بازرگانی ) * * ۲۱/۲/۹۳ * * ساعت ۱۰  * * دروس ۱ تا ۴

۹- زبان تخصصی۲(بازرگانی )* * * ۲۱/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۲ * * * دروس ۱ تا ۴  

 

امتحانات میان ترم استاد امیر مسعودی

 ۱- ساخت زبان فارسی * * ۱۷/۲/۹۳  ** * ساعت ۱۴ * * *فصل ۱ * ۲ * ۳ *۴ *۵ *

۲- زبان خاجی۱ * * *۱۷/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۶  * * * فصل ۱* ۲ * ۳ *۴ *۵ *

۳- زبان تخصصی (صنعتی ) * * *۲۰/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۲ * * *  نصف کتاب

۴- زبان تخصصی ۲ (دولتی ) * * *۲۰/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۲ * * * نصف کتاب

۵- زبان تخصصی۳ (دولتی ) * * * ۲۷/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۲  * * * نصف کتاب

۶- زبان تخصصی ۱ (حسابداری ) * * ۲۷/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰ * * * فصل ۱ * ۲ *۳ * ۴ *

۷- زبان تخصصی ۲ (حسابداری ) * * * ۳۱/۲/۹۳ * * * ساععت ۱۰ * * * فصل  ۱ *۲ *۳ * ۴*

۸- زبان  تخصصی ۱ و ۲  (جهانگردی ) * * * ۲۴/۲/۹۳ ** * ساعت ۱۴ * ** نصف کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد یمانی

کلیه امتحانات در مورخ ۹/۲/۹۳  و ساعت ۱۲

۱- سیستمهای اطلاعات مدیریت (نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات) * * * تا اخر فصل ۶

۲- سیستمهای اطلاعات مدیریت (دولتی ) * * *  تا اخر بخش دوم

۳- اصول مدیریت و سازماندهی (صنایع ) * * * تا اخر فصل ۴

۴- مدیریت منابع انسانی (صنایع ) * * * تا اخر فصل ۷

۵- فن راهنمایی  (جهانگردی ) * * * تا اخر فصل ۳

۶- مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی ( جهانگردی ) * * * تا اخر فصل ۴

 

امتحانات میان ترم استاد سمیرا رمضانی  

۱- ارزیابی و کار و زمان * * * ۱۲/۲/۹۳  * * * ساعت ۳۰/۸ * * * تا ص ۲۱۸

۲- کنترل پروژه * * * ۱۲/۲/۹۳  * * * ساعت ۱۰ * * * ۳ فصل اول

۳- کارسنجی * * *  ۱۲/۲/۹۳ * * * ساعت ۳۰/۸ * * * تا ص ۲۱۸

۴- برنمامه ریزی و کنترل موجودی * * * ۱۲/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰ * * * ۶ فصل اول

۵- طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری * * * ۱۲/۲/۹۳  * * * ساعت ۱۱ * * *تا ص ۲۶۲

۶- برنامه ریزی حملو نقل * * * ۲۹/۱/۹۳  * ** ساعت ۱۲ * * * ۵ فصل اول

۷- مهندسی ارزش * * * ۴/۲/۹۳  * * *ساعت ۱۴ * * *  ۵ فصل اول

۸- مدیریت کیفیت و بهروری * * *  ۴/۲/۹۳ * * * ساعت  ۱۴ * * * ۶ فصل اول

 

امتحانات میان ترم استا د امنیت طلب

 ۱- ویروس شناسی * * * ۲۹/۱/۹۳ * * * ساعت ۱۲ * * *  تا اخر گفتار ۵

۲- بافت شناسی جانوری * * *  ۵/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۲ * * *  تا اخر گفتار هشتم

۳- فیزیولوژی جانوری ۳ * * * ۱۲/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۲ * * *  تا اخر فصل ۶

۴- امتحان پایان ترم آز بافت شناسی * * * ۱۹/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰ 

 

امتحانات میان ترم استاد بهرامی

۱- مدیریت و کنترل پروژه  * * * ۱۹/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۰

۲- مدیریت استراتژیک فناوری * * * ۲۶/۲/۹۳ * * *  ساعت  ۸ 

۳- مبانی فناوری اطلاعات * * *  ۱۹/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰

۴-فناوری اطلاعات  برای مدیران * * *  ۱۹/۲/۹۳  * * *   ساعت ۱۰

 

امتحانات میان ترم استاد اصلانی

۱- جانورشناسی ۲ * * * ۲۶/۲/۹۳ * * * ساعت ۳۰/۱۱ * * * تا اول پرندگان

 

امتحان پایان ترم استاد ملکی  

۱- آزمایشگاه میکروبیولوژی * * *  ۱۱/۲/۹۳   * * *  ساعت ۹

 

 امتحانات میان ترم استاد هاجر صادقی

۱- جغرافیای روستایی ایران * * *  ۴/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۴ * * *  تا اخر فصل ۴

۲- تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای * * *  ۴/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۴ * * *  تا اخر فصل ۴

 

امتحانات میان ترم استاد جهانبخش

۱- مبانی کامپیوتر (شیمی ) * * *  ۱۷/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۴ * * * فصول ۱*  ۴* ۵ * ۶ *

۲- شیمی عمومی ۲ (شیمی ) * * * ۲۴/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۲ * * * فصول ۱ *۲ *۳ *

۳- ازمایشگاه شیمی عمومی ۲ * *  * ۲۸/۲/۹۳* * * ساعت ۱۱ *  ** 

 

امتحانات میان ترم استاد بهمرد

۱- مقدمات روانشناسی سلامت * * * ۵/۲/۹۳  * * * ساعت ۹ * * * از ۶ فصل اول

۲- روانشناسی کودکان استثنایی * * * ۵/۲/۹۳  * * *  ساعت  ۱۲ * * *  ۸ فصل اول

 

 

امتحانات میان ترم استاد حجت پناه

۱- مباحث جاری در حسابداری *  * * ۱۲/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۲ * * *  تا ص ۱۶۰

۲- صنعتی ۲ * * *  ۲۹/۱/۹۳ * * *  ساعت ۱۰ * * *  تا ص ۱۳۵

۳- حسابداری دولتی * * *  ۵/۲/۹۳ * * * ساعت ۸ * * *  تا ص ۱۵۰

 

امتحانات میان ترم استاد صابر

۱- ریاضیات پایه * * *  ۲۵/۲/۹۳ * * *  ساعت ۳۰/۱۲ * * * کلاس ۲۰۴

 

امتحانات میان ترم استاد شکرزاده

۱- جغرافیای انسانی ایران * * * ۳۰/۱/۹۳ * * * ساعت ۸ * * *تا ص ۷۷

۲- نظریه های برنامه ریزی * * * ۳۰/۱/۹۳ * * *ساعت ۱۰ * * * تا ص ۶۰

۳- سیاستگذاری محیط زیست * * * ۳۰/۱/۹۳ * * * ساعت ۱۲ * * * تا اخر فصل ۵

۴- سیاستگذاری توریسم * * * ۳۰/۱/۹۳ * * * ساعت ۱۴ * * * تا ص ۵۶

 

امتحانات میان ترم استاد مظلومی

۱- آبیاری عمومی * * * 13/۲/۹۳ * * * ساعت ۸ * *  *  تا اخر فصل ۴

۲- امتحان ازمایشگاه  آبیاری * * *۶/۲/۹۳ * * * ساعت ۸ * * * از جزوه ازمایشگاه

۳- کانال های ابرسانی * * * ۶/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۰ * * * کل جزوه

 

امتحانات میان ترم استاد امیری

۱- شیمی تربیت بدنی ** *  ۵/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۲ * * *  تا ص ۴۴

 

امتحانات میان ترم استاد نیلوفر علی اکبری

۱- فلسفه آموزش و پرورش (رشته روانشناسی ) * * *۶/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۶ * * * ۵ فصل اول

۲- فلسفه آموزش و پرورش (رشته علوم تربیتی )* *  *۸/۲/۹۳ * * ساعت ۱۶ * * * ۵ فصل اول

 

امتحانات میان ترم استاد آذر پناه

۱- مدیریت اسلامی ۱ ** * ۳۱/۱/۹۳ * * *ساعت ۸ * * *

۲- مدیریت اسلامی ۲ * * *۳۱/۱/۹۳ * * *ساعت ۹ * **

 

امتحانات میان ترم استاد اکبر بختیاری

۱- شیمی معدنی پیشرفته * * *۱۳/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۴ * * *نصف کتاب * * *تشریحی

۲- شیمی فیزیک آلی پیشرفته* * *۱۳/۲/۹۳ ** *ساعت ۱۴ * * *نصف کتاب

۳- شیمی معدنی ۱ * * *۱۴/۲/۹۳  * * * ساعت ۸ * * * نصف کتاب

۴- شیمی معدنی ۲ * * *۱۴/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰ ** *نصف کتاب

۵- مبانی شیمی کوانتوم ** *۱۴/۲/۹۳  * * *ساعت ۱۰* * *نصف کتاب

۶- صنایع شیمیایی معدنی * * *۱۴/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰ * * *نصف کتاب

۷- شیمی و تکنولوژی رنگ * * * ۱۴/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۴  * * *نصف کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد خلیلی

کلیه امتحانات در مورخ ۸/۲/۹۳  در ساعت ۱۲

۱- ریاضی ۱ (کامپیوتر ) * * *(مشتق " کاربرد مشتق" انتگرال" مختصات قطبی " اعداد مختلط )

۲- ریاضی ۲ ( IT ) * * *( فصول  ۴ * ۵* ۶ * ۷ *۸ * )

۳- ریاضی و کاربرد آن در مدیریت (حسابداری و مدیریت جهانگردی )  * * * تمام کتاب

۴- ریاضی مهندسی ( کامیوتر ) * * *  تا اخر فصل ۷ کتاب

۵- نظریه گراف ( ریاضی ) * * **  از ۳ فصل اول کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد رضایی

۱- جنین شناسی * * *  ۳۱/۱/۹۳ * * *   ساعت ۱۲ * * * فصول  ۲ * ۳ * ۴ * ۶*

 

امتحانات میان ترم  استاد حریری

۱- روش های محاسبات عددی  * * *   ۱۴/۲/۹۳ * * *  ساعت  ۱۴  * * * فصول  ۱ *۲ *۳ * ۴*

۲- فرآیند های تصادفی  ** * ۱۵/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۴ * * *فصول ۱ و ۲

۳- سریهای زمانی * * *۱۵/۲/۹۳* * * ساعت ۱۴ * **  فصول ۱ * ۲* ۳ * ۴

 

امتحانات میان ترم استاد بایرام نژاد

۱-مقدمات روش تحقیق * * * ۳۱/۱/۹۳ * * * ساعت  ۱۲ * * * فصول ۶ * ۷ *۸ * ۱۰

۲- اصول و فنون راهنمایی و مشاوره ( زوج درمانی )  * * * ۲۵/۱/۹۳  * * * ساعت  ۱۴ * * *فصل ۲* ۶

۳- متون تخصصی روانشناسی در علوم تربیتی * * *۴/۳/۹۳ * * *ساعت ۱۴ **  فصل ۵ کتاب مدیریت

 آموزشی و فصل  ۵* ۷* ۹* متون تخصصی روانشناسی

۴- روانشناسی رشد ۱ * * *۳/۳/۹۳* **  ساعت ۱۲ * * فصول ۳ * ۷* ۸* ۹*

۵- روانشناسی رشد ۲ * * *۳/۳/۹۳* * * ساعت  ۱۰ * *  فصول ۳ *۴ *۵ *

۶- متون روانشناسی به زبان خارجی ۲ * ** ۳۱/۱/۹۳ * * *ساعت ۱۴ * * *چها ر فصل اول

۷- روانشناسی یادگیری * * *۲۹/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۲ * * * فصول ۵ * ۷ * ۸* ۱۲

۸- روانشناسی عمومی ۲ * * * ۲۲/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰ * * * فصول ۱۰ *۱۱ * ۱۲ * ۱۳*

۹- روانشناسی بازی * * * * ۳/۳/۹۳ ** *  ساعت ۱۰ * * *  ۴ فصل اول کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد امیر فلاح

۱- مدیریت تحول ** *۶/۲/۹۳ * * *ساعت  ۱۶

۲- مبانی سازمان  مدیریت  * * *۱۴/۲/۹۳ * * *ساعت  ۱۶ 

 

امتحانات میان ترم استاد قاسمی

۱- مبانی جامعه شناسی * * *۷/۲/۹۳ * * *ساعت  ۹ * * *  تا ص ۲۰۰

۲- نظریه های  جامعه شناسی * * * ۷/۲/۹۳  ** *  ساعت  ۱۰ ***  کل کتاب

۳- انحرفات اجتماعی * * * ۷/۲/۹۳ * ** ساعت  ۱۱ * * *  کل کتاب

۴- تغییرات اجتماعی * * *۸/۲/۹۳ * ** ساعت  ۹ * * * ۲۰۰ ص

۵- روش تحقیق  نظری ***  ۸/۲/۹۳ * ** ساعت  ۱۰ ***  ۲۰۰ ص

۶- جامعه شناسی  روستایی * * *۸/۲/۹۳ * ** ساعت ۱۱  * * *۸ فصل 

۷- بررسی مسائل اجتماعی * * *۹/۲/۹۳ ** * ساعت  ۹ * * *۲۰۰ ص

۸- سمینار مسائل تعاونی * * *۹/۲/۹۳ * ** ساعت  ۱۰ * ** کل کتاب

۹- سیاست اجتماعی * * * ۹/۲/۹۳  * * * ساعت ۱۱ * * * کل کتاب 

۱۰- اقتصاد ایران  * **  ۱۰/۲/۹۳ ** *  ساعت ۹* * *  ۲۰۰ ص

۱۱- کاربرد کامپیوتر  ** * ۱۰/۲/۹۳ * * * ساعت  ۱۰  * **  ۲۰۰ ص

۱۲- زنان و سیاست  ** * ۱۰/۲/۹۳***  ساعت  ۱۱ * * * کل کتاب

۱۳- فنون برنامه ریزی  * * * ۱۱/۲/۹۳ ** * ساعت ۹ * **  کل کتاب

۱۴- اوقات فراغت * **  ۱۱/۲/۹۳ * **  ساعت  ۱۰  ***  کل کتاب

۱۵- توسعه پایدار * **  ۱۱/۲/۹۳ ** *  ساعت  ۱۱ * **  کل کتاب

۱۶- برنامه ریزی ترویج * * * ۱۳/۲/۹۳  *** ساعت ۹  * **  کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد  زینالی

۱- مالیه عمومی  ( حقوق ) * * * ۲۷/۱/۹۳ * * *

۲- روابط کار در سازمان (دولتی ) * ** *   ۸/۲/۹۳ 

 

 امتحانات میان ترم استاد سعید دیلمقانی

۱- مبانی کنترل و تنظیم  بودجه ریزی  دولتی ( حسابداری )  * * *  ۷/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۰  ** * 

فصول ۱ *۲ *۳ *۹ *  

۲- مدیریت تولید * * *  ۱۰/۲/۹۳ * * * ساعت  ۸ * * * تا اخر فصل پنج

 ۳- تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها * * *۱۵/۲/۹۳* *  *ساعت ۱۰*** تا اخر فصل ۴

۴- سیستم های خرید و انبارداری  * * *۱۷/۲/۹۳  * * *  ساعت ۱۲ * *  * تااخر فصل ۴

۵- مبانی سازمان و مدیریت * *  *۱۷/۲/۹۳ ** * ساعت ۱۰ * *  *  تا اخر فصل ۳

۶- تجزیه و تحلیل طراحی سیستم * *  * ۱۷/۲/۹۳ * * * ساعت۱۰ * *  * تا اخر فصل ۴

۷- مدیریت استراتژیک  **  *۱۴/۲/۹۳* *  * ساعت ۱۰ * **  تا اخر فصل ۵  

۸- تحقیق در عملیات  * * * ۲۷/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰ * * * تا اخر فصل ۴* * *تستی و تشریحی

۹- سازرماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها*  * *۲۹/۲/۹۳* * *ساعت ۱۰** *تا اخرفصل فصل۴ **تستی

امتحانات میان ترم استاد پریسا امیر عابدی

۱- مدارهای الکتریکی * * * ۷/۲/۹۳ * * *سه فصل اول * * * تستی

۲- مدارهای الکترونیکی  * ** ۱۴/۲/۹۳* *  * سه فصل  اول ** *  ساعت ۸

۳- الکترونیک ۱ **  *۱۴/۲/۹۳* **سه فصل ** * ساعت ۱۲ * ** 

 

امتحانات میان ترم استاد عبدلله احمدی

۱- آب و هوای ایران ** *۱۴/۲/۹۳** * ساعت ۳۰/۸* * *نصف کتاب

۲-مبانی محیط زیست  ** *۱۴/۲/۹۳*  * *ساعت۳۰/۸ * * * نصف کتاب

۳- ژئومورفولوژی *  * *۱۴/۲/۹۳* * *ساعت ۳۰/۸* *  * نصف کتاب

۴- مخاطرات طبیعی ** *۱۴/۲/۹۳* * *ساعت ۳۰/۸ * *  *نصف کتاب

 

 

امتحانات میان ترم  استاد  نوروزی حسنلویی

۱- توسعه اقتصادی برنامه ریزی * * *  ۱۸/۲/۹۳ *  * * ساعت ۸

۲- بودجه ریزی * * * ۲۵/۲/۹۳** *  ساعت  ۱۲** *

۳- کنترل بودجه * * * ۲۵/۲/۹۳* * * ساعت ۱۴

۴- مبانی علم  اقتصاد * * * ۱۸/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۲

۵-

 

امتحانات میان ترم استاد شاپوری

۱-  فارسی عمومی (علوم انسانی ) ** *  ۹/۲/۹۳  * * * ساعت۱۴* * * تا ص  ۱۵۷  فقط افرادی که

 امتحان نداده اند

۲- تاریخ ادبیات ۲ * * * ۲۹/۲/۹۳** * ساعت ۱۴* * * نصف کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد فرهاد علی نژاد 

۱- رستم و اسفندیار  * * *  ۲/۲/۲۹۳   * * * ساعت ۳۰/۱۴ * * * نصف کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد  زینال زاده قطار

 ۱- طرح ریزی  طرح های صنعتی * * *  ۵/۳/۹۳ * * * ساعت  ۱۶   ***   فصل ۵ و فصل ۹

۲-  روابط صنعتی * * *۱۵/۲/۹۳  * * *  ساعت ۱۶ * * * هفت فصل اول

۳- مبانی  مدیریت صنعتی  * **   ۱۵/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۶  **  * ۹ فصل اول

 

امتحانات میان ترم استاد جلیلی

۱-  جهان اسلام غرب و استعمار  -  تاریخ عثمانیان  - متون جغرافیایی به زبان عربی - تاریخ اسلام در

 مغرب و اندلس - تاریخ اسلام در مصر و شام  - کلیات فرهنگ  و تمدن اسلامی  ***  ۳۰/۲/۹۳ * * *

 ساعت ۱۰

 ۲- مبانی تاریخ اجتماعی ایران  * **   ۳۰/۲/۹۳ * * * ساعت  ۸  * * * از اول کتاب  تا اخر نهاد خانواده

۳- باستان شناسی  ایران  * * * ۳۰/۲/۹۳  * * * ساعت ۱۱  * * * نصف کتاب

۴- تاریخ تحلیلی  صدر اسلام   * * * ۳۰/۲/۹۳  * * * ساعت ۱۲

 

امتحانات میان ترم استاد سهیلا شکوری

۱- اصول بازار یابی (صنایع) * * ۳/۲/۹۳* *  ساعت ۱۲ * * *  از ۵ فصل اول

۲- بازاریابی و مدیریت بازار ( مدیریت صنعتی - بازرگانی ) * * *۱۰/۲/۹۳ * *ساعت ۱۰ * *از ۶ فصل اول 

 

امتحانات میان ترم استاد ایرج سلیمان زاده

۱- بهروری و تجزیه وتحلیل آن در سازمان ** *۴/۲/۹۳ * * *ساعت ۸ * * * تا اخر فصل ۴

۲- کلیه دروس استاد  مربوطه  در مورخ  **  * ۲/۳/۹۳ ** * ساعت  ۱۰ الی ۱۱ * *  * فقط

 دانشجویانی  که امتحان نداده اند میتوانند امتحان بدهند  

 

امتحانات میان ترم استاد سید محسن اسماعیلی

۱- ریاضی عمومی ۱ (کشاورزی ) * * *۱۲/۲/۹۳* * ساعت ۱۲

۲- ریاضی ۱( صنایع و پروژه ) * * *۱۲/۲/۹۳* * *ساعت ۱۴

۳- ریاضی ۲ (کشاورزی و پروژه )* * *۱۲/۲/۹۳* ** ساعت ۱۴

 

امتحانات میان ترم استاد یحیی الهامی حیدرلو

۱- نظامی  * * *۱۷/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۶ ** * کل کتاب

۲- انواع ادبی * * *۱۷/۲/۹۳ * ** ساعت ۱۶* * *کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد  احمدی

۱- اب زیر زمینی  * * *۱۸/۳/۹۳  * * * ساعت ۱۰ * **  چهر فصل اول

۲- اب کاربردی * * * ۱۸/۳/۹۳ * *  * ساعت  ۱۰ ***  چهار فصل اول

۳- اب سطحی * * *۱۸/۳/۹۳  * * *ساعت ۱۰ * **  فصول  ۱ * ۳ * ۵ * ۶*

 

امتحانات میان ترم استاد  طلایی

 

۱- مدیریت  تعاون * * * ۲۰/۲/۹۳* * * ساعت ۱۴  * * * کل کتاب

۲- مدیریت تطبیقی * * * ۲۰/۲/۹ ۳ * * * سات ۱۴ * * * کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد زارع

۱- زبان عمومی * * *۱۸/۲/۹۳ * * * ساعت  ساعت ۱۲ ** *  پنج درس اول

 

امتحانات  میان ترم  استاد معین فر

۱-  مبانی جامعه شناسی  ( حقوق  )   -* * * ۱۱/۲/۹۳ * **  ساعت  ۹ * * * ۵ فصل اول

 

امتحانات میان ترم استاد محمود پور

 ۱- خاقانی و نظامی * **  ۱۱/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰* * * فقط از کتاب خاقانی تا اخر ص ۲۱۷

۲- معانی و بیان * *۱۱/۲/۹۳* *ساعت ۱۰ * *کتاب بیان از اول تا ص ۲۱۸ و کتاب معانی ازاول تا ص ۱۴۸

۳- عربی ۱ * * *۲۵/۲/۹۳* * *ساعت ۱۰ * * * کل کتاب

۴- مصباح الهدایه * * *۲۵/۲/۹۳*** ساعت ۱۰  -* ** مقدمه استاد همایی و بابهای اول- دوم -سوم-

 چهارم و پنجم  سوالات  به صورت تستی  و تشریحی و توضیحی و معنی کردن و از متن اصلی کتاب و

توضیحات آن خواهد بود

۵- نقد ادبیات داستانی ** *  ۲۵/۲/۹۳* * * ساعت ۱۲ * **  ۳/۲  کتاب  

 

امتحانات میان ترم استاد  زهرا محمد نژاد

۱- منطق ریاضی (ریاضی کاربردی ) * **  ۱۸/۲/۹۳* * * ساعت  ۱۶ * **  فصل اول

۲- تحقیق در عملیات ( ریاضی کاربردی ) * * * ۱۱/۲/۹۳* **  ساعت ۱۶ * ** فصل اول و دوم

۳- ساختمان های گستر  (مهندسی کامپیوتر و )* * * ۱۸/۲/۹۳* * * ساعت ۱۴ ** * فصل ۱ *۲ *۳

۴- برنامه سازی پیشرفته (کامپیوتر )* * *  ۱۱/۲/۹۳* * *ساعت ۱۲ * * * فصل ۱ تا ۵

 

امتحانات میان ترم استاد گل محمدی

۱- مبادی فقه و اصول  * * * ۶/۲/۹۳* * * ساعت ۱۵

۲- فقه ۳  * **  ۶/۲/۹۳* * * ساعت ۱۶

 

امتحانات میان ترم استاد اسماعیل زاده

۱- حقوق بشر * * * ۹/۲/۹۳ * * * ساعت  ۱۶ * **  کل کتاب ***  تستی

 

 

 امتحانات میان ترم استاد آذور

۱- بهداشت روانی * * * ۱۸/۲/۹۳ **  * ساعت ۱۲ * * * فصل  ۵ تا ۸

۲- اعتیاد  * * * ۱۸/۲/۹۳ * * * ساعت  ۱۲ * * * فصل ۱ تا ۵

 

امتحانات میان ترم استاد  بنایی

 ۱- آمار و احتمالات (ترویج و مدیریت آبادانی ) * ** ۵/۲/۹۳* *  *ساعت  ۱۲

۲- طرح آزمایشات (ترویج ) * * * ۵/۲/۹۳* * * ساعت ۱۲

 

امتحانات میان ترم استاد علیزاده

۱- شناخت محیط زیست * * * ۲۵/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰* * *فصول ۱ تا ۴ 

امتحانات میان ترم استاد حلاج

۱- مخاطرات طبیعی * * * ۲۴/۲/۹۳ * * * ساعت ۹  * **  تا ص ۱۲۰

۲- آمایش سرزمین * * *  ۷/۳/۹۳  * **  ساعت ۱۰ * * * تا ص ۱۸۲

 

امتحانات میان ترم استاد جمال حلاج 

۱- ژنتیک * * * ۵/۲/۹۳* *  *ساعت * * *۱۲ * * *تا فصل ۸

۲- بیوشیمی * * *۵/۲/۹۳ * * *ساعت۱۳* * *تا فصل ۸

۳- بیو فیزیک * * * ۵/۲/۹۳* * *ساعت ۱۴ * * *تا فصل ۸  

 

امتحانات میان ترم  استاد پیری

۱- روش های ارزشیابی آموزش * * * ۲۶/۲/۹۳ * * * ساعت  ۸ * * * فصول ۱ تا ۴

۲- مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی * * *  ۲۶/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۲ * * *فصول ۱ تا ۴

 

امتحانات میان ترم استاد پرواز

۱- زبان تخصصی۱  (ارشد ادبیات )* * *  ۱۲/۲/۹۳ * * * از ص  ۱ الی ۸۷

 

امتحانات میان ترم استاد مرادی  

۱- نگارش  فارسی (مترجمی ) * * * ۶/۲/۹۳* * *ساعت  ۱۴ * * * تا ص ۱۰۰

۲- کاربرد اصطلاحات (مترجمی ) * * * ۶/۲/۹۳* * * ساعت ۱۶ ** * تا ص ۹۰

۳- واژه شناسی ( مترجمی ) * * *  ۱۳/۲/۹۳ * * * ساعت  ۱۴ * **  تا ص ۱۰۰

۴- زبان تخصصی ۳ ( الهیات  فقه و مبانی و تاریخ و فرهنگ ملل ) * **۱۳/۲/۹۳* * *ساعت ۱۶

۵- اصول و روش ترجمه ( مترجمی) * * * ۱۵/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۴  تئوری از ص ۱ تا ۵۲    و عملی از

 ص ۱۱۸ تا ۱۴۰  ** * * در امتحان عملی  ترجمه آوردن دیکشنری مجاز است  

 

امتحانات میان ترم استاد هادی جباری

۱- اصول محاسبات شیمی صنعتی ** * ۲۴/۲/۹۳ ** * ساعت ۱۰* * * تا اخر فصل ۴

۲- شیمی صنعتی ۱ * * *  ۲۴/۲/۹۳ ** *ساعت ۱۰ ** *تا اخر فصل ۶

۳- اصول تصفیه آب و سپابهای صنعتی * * *۲۴/۲/۹۳**  *ساعت ۱۰ ** * تا اخر فصل ۵

۴- مبانی شیمی پلیمر ** * ۲۴/۲/۹۳** * ساعت ۱۰ ** * تااخر فصل ۵

۵- شیمی عمومی ۱  * * ۲۴/۲/۹۳** *ساعت ۱۰ تا اخر فصل ۳

۶- شیمی فیزیک ۲ * ** ۲۴/۲/۹۳ * * * ساعت۱۰ * * * تا اخر فصل ۴

۷- خوردگی فلزات * * *۲۴/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰* * * تا اخر فصل ۴

۸- الکترو شیمی صنعتی * * *۲۴/۲/۹۳ ***  ساعت۱۰ * * * تا اخر فصل ۴

 

امتحانات میان ترم استاد افشین عزیزی

 

۱- حقوق بین الملل خصوصی ** * * ۱۴/۲/۹۳

۲- حقوق بین الملل عمومی و خصوصی * * * ۱۴/۲/۹۳

۳- حقوق بین املل عمومی ۱ * * * ۱۴/۲/۹۳

۴- حقوق سازمانها ی بین الملل * * * ۱۴/۲/۹۳

 

امتحانات میان ترم استاد الهام طلایی

۱- اصول ترویج و آموزش کشاورزی * * *۲۱/۲/۹۳* * * ساعت ۱۰ * ** فصلهای ۴*۶*۷*۸

 

امتحانات میان ترم استاد بهرامی

۱- تاریخ ادبیات ۳ * * * ۴/۲/۹۳ * * * کل کتاب

۲- نقد ادبی * * *۱۲/۲/۹۳* * * کل کتاب

۳- کشف الاسرار * **  ۲۹/۲/۹۳* * * کل کتاب

۴- بدیع * * * ۱۴/۲/۹۳ ** * کل کتاب

۵- غزلیات و قصاید  سعدی * *  * ۲۱/۲/۹۳ *** کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد خلیل زاده

۱- کنترل پروژه ***  ۶/۲/۹۳ ** *  ساعت ۱۴

۲- ارزیابی طرح های صنعتی ** * ۶/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۶

 

امتحانات میان ترم استاد  خادم ربانی

۱- فیزیک پایه ۱ (شیمی ) * * *  ۸/۲/۹۳ * **  ساعت ۱۰ ** *  از اول تا اخر فصل ۷

۲- فیزیک پایه ۱ (شیمی) *  * *۵/۳/۹۳*  * *ساعت۱۰*** ازابتدای فصل۸ تا اخرفصل ۱۲

۳- پایان ترم عملی ازمایشگاه فیزیک پایه ۱ (شیمی)* * *۵/۳/۹۳* * *ساعت ۱۲ الی ۱۸

۴- پایان ترم عملی آزمایشگاه فیزیک پایه پ( فناوری اطلاعات * * نرم افزار* *مدیریت پروژه *  *صنایع )

** *۵/۳/۹۳ * * *ساعت ۱۲ الی ۱۸

 

امتحانات میان ترم استاد  هشترودی

۱- مبانی مهندسی برق * * *  ۶/۲/۹۳ * **  ساعت  ۱۴ * * *  فصل ۱ و ۶

۲- الکترونیک دیجیتال * * *  ۱۴/۲/۹۳* *  * ساعت ۱۴ * *  * فصول ۱* ۲ *۶

۳- پایان ترم کاربرد کامپیوتر * ** ۳/۳/۹۳ **  * ساعت ۱۲ * * *

۴- آزمایشگاه مدار منطقی * *  *۳/۳/۹۳* * *ساعت ۱۴

۵- آزمایشگاه معماری کامپیوتر ** *۳/۳/۹۳* * * ساعت ۱۴

۶- آزمایشگاه  مبانی مهندسی برق ** ۳/۳/۹۳ * *  * ساعت ۱۴

۷- آزمایشگاه مدار الکتریکی * *  *۳/۳/۹۳* *  * ساعت ۱۴

 

امتحانات میان ترم استاد بشیری

۱- کاربرد کامپیوتر  در مهندسی صنایع * * *۲۲/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۰* * * فصل ۱  *۴ * ۵

۲- برنامه سازی رایانه * * * ۲۲/۲/۹۳ ** * ساعت ۸ * ** ۵ فصل اول

۳- آشنایی با کامپیوتر (تربیت بدنی) * * * ۸/۲/۹۳* **  ساعت ۱۳* * * ۴ فصل اول

۴- مبانی کامپیوتر (فیزیک ) ** * ۱۵/۲/۹۳* ** ساعت ۱۲ * * * ۴ فصل اول

 

امتحانات میان ترم استاد باقری

۱- مرجع شناسی و روش تحقیق ** * ۷/۲/۹۳ ** *  ساعت ۱۴

۲- ادبیات معاصر۱ نظم  * * *  ۲۱/۲/۹۳** * ساعت ۱۴   

۳- فارسی عمومی ** *۲۱/۲/۹۳** * ساعت ۱۶

 

امتحانات میان ترم استاد  افشار

۱- مدیریت واحد های زراعی و دامی * ** ۳۰/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۴ * * *

 

امتحانات میان ترم استاد خدادادی

۱- حسابرسی ۱ و  * **  ۱۶/۲/۹۳ * * *  ساعت ۹ * **تا اخر فصل ۶ 

۲- حسابرسی ۲  * * *۱۶/۲/۹۳* * * ساعت ۹ * * *تمام فصول

۳- مدیریت مالی ۱ * **  ۱۶/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰ * * * تا اخر فصل ۵

۴-مدیریت  مالی ۲ ** *۱۶/۲/۹۳ ** * ساعت ۱۰ * * * تا اخر فصل ۶

۵- اصول حسابداری ۱ ** * ۱۶/۲/۹۳* * * ساعت ۱۲ * * * تا اخر فصل ۵

۶- حسابداری مالیاتی * * *۳۰/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰ * **  تا اخر فصل ۸

 

امتحانات میان ترم  استاد سلطانی

۱- جغرافیای سیاسی ایران * * *۵/۲/۹۳ * **  نصف کتاب

 

امتحانات  میان ترم استاد مهدی هادی

۱- قواعد فقه ۱ * * *۱۴/۲/۹۳* * *ساعت ۱۶

۲- قواعد فقه ۲ * * *۲۱/۲/۹۳* * *ساعت ۱۴

۳- اصول فقه ۱ * * *۲۸/۲/۹۳* * *ساعت ۱۰

۴- اصول فقه ۲ * * *۲۹/۲/۹۳* * * ساعت ۱۰

۵- حقوق تطبیقی * *  *۱۵/۲/۹۳ * **  ساعت ۱۰

 

امتحانات میان ترم استاد شکارچی

۱- مقدمات نوروسایکولوژی * ** ۸/۲/۹۳* * * ساعت ۱۵ * * * کل کتاب

۲- آسیب شناسی روانی ۲  ** *  ۱۵/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۵ * **  کل کتاب

۳- فیزیولوژی عمومی  * * *۱۵/۲/۹۳* *  * ساعت ۱۴ ** * کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد  فاطمی

۱- باغبان عمومی * * *  ۹/۲/۹۳ ** * ساعت ۱۰ * * *

 

امتحانات میان ترم استاد جوادپور

۱- تئوریهای انقلاب * * *  ۸/۲/۹۳ * * *  ساعت ۱۴ * * * کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد مصطفایی

 ۱- میانی خاکشناسی (زمین شناسی ) *  * * * ۹/۲/۹۳* * *  ساعت ۱۴ **  * کل کتاب

 

< .btnhtml {height:22px;background-color: #E8F1F4;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;border: 1px solid #E8F1F4; margin: 0; padding:0px; } .btnOver {height:22px;background-color: #FFFFFF;background-repeat:no-repeat;background-position:center center; border: 1px solid #FFFFFF;margin: 0; padding:0px; } .btnDown { height: 22px; border: 1px solid buttonhighlight;background-repeat:no-repeat;margin: 0; padding:0px; background-color: buttonhighlight; } .btnNA { height: 22px; border: 1px solid buttonface;margin: 0; padding:0px; filter: alpha(opacity=25); } .cMenu { background-color: threedface; color: menutext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuOver { background-color: highlight; color: highlighttext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuDivOuter { background-color: threedface; height: 9 }.cMenuDivInner { margin: 0 4 0 4; border-width: 1; border-style: solid; border-color: threedshadow threedhighlight threedhighlight threedshadow; } FONT size=4>امتحانات میان ترم استاد ایرج سلیمان زاده

۱-  امور  مسافرت  و صدور بلیط  * * *  ۱۱/۲/۹۳* * *  ساعت ۳۰/۹

۲- برنامه ریزی توسعه  جهانگرد * * * ۱۱/۲/۹۳ * * *ساعت ۳۰/۹

۳- اقتصاد عمومی * * * ۱۱/۲/۹۳ ** * ساعت  ۱۰

۴- اقتصاد خرد * * * ۱۱/۲/۹۳* * *ساعت ۱۰

۵- اقتصاد عمومی * **  ۱۱/۲/۹۳ * **  ساعت ۱۰

 

امتحانات میان ترم استاد  نجف قلی پور

۱- تا ثیر  قران و حدیث  در ادب * * * ۱۲/۲/۹۳* * *ساعت ۱۰ * **  نصف کتاب

۲- آشنایی با علوم قرآنی * * *۱۲/۲/۹۳* * *ساعت ۱۲ **  *نصف کتاب

۳- رستم و سهراب  * * *۱۲/۲/۹۳* * *ساعت ۱۲ * * *  نصف کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد ربانی

۱- مبانی روانشناسی ** *  ۱۸/۲/۹۳* * *ساعت ۱۰* **تا اخر فصل ۸

 

امتحانات میان ترم استاد سمیه زارع

۱- اقتصاد کلان ** *  ۱/۳/۹۳ **  *ساعت ۹ **  *تا اخر فصل ۶

۲- اصول علم اقتصاد * * * ۱۸/۲/۹۳ ** * ساعت ۱۰** *تا اخر فصل ۵

۳- اقتصاد شهری * * *۱۸/۲/۹۳* * *ساعت ۱۰***تا اخر بخش سوم

 

امتحانات میان ترم  استاد نعمتی

۱-  ریاضی  عمومی ۲ ( صنایع و مدیریت پروژه ) * * *۱۸/۲/۹۳** *ساعت ۱۲* * کتاب اول - فصل

 ششم - از فصل ۲ تا اخر فصل شش

 

امتحانات میان ترم استاد سهراب رسولی

۱- زیست شناسی انگلها * * *  ۱۲/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۱* * *تا اخر فصل دوم

۲- پروتوزئولوژی * * * ۱۲/۲/۹۳* * * ساعت ۱۰ * * *تا اخر فصل چهار

 

امتحانات میان ترم استاد کاظمی

۱- گرافیک و نقشه کشی * * * ۲۶/۲/۹۳* * *ساعت ۱۰ * * *کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد رستمی

۱- ریاضیات پایه و مقدمات امار ۱ (حسابداری ) * * * ۱۹/۲/۹۳* **ساعت ۱۰ ** *سه فصل اول

۲- ریاضی ۱ ** *( زیست ) * * *۱۹ /۲/۹۳* * ساعت ۱۰ * * ۲ فصل اول

 

امتحانات میان ترم استاد رستم زاده

۱- شیمی عمومی ۲ (زیست شناسی ) * * * ۱۹/۲/۹۳ *** ساعت ۱۲ ** *  فصول ۳*۴*۵*

 

امتحانات میان ترم استاد بالنده

۱- آبخیز داری  و حفاظت خاک * * *۱۲/۲/۹۳** * ساعت ۱۲ ** *فصول ۱ * ۲ *۳

 

امتحانات میان ترم استاد ناصری

۱- کلیه امتحانات * * *  ۱۲/۲/۹۳* * *ساعت ۱۱ ** * کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد اسماعیل رضایی

۱- زراعت  عمومی * * * ۱۱/۲/۹۳* * *ساعت ۱۰** * تا ص ۱۹۲

۲- کشاورزی پایدار * * * ۱۱/۲/۹۳** *ساعت ۱۰ ** * تا اخر فصل ۵

 

امتحانات میان ترم استاد شریفی

۱- ریاضی ۲ ( کامپیوتر آیتی ) * *  * ۳/ ۳/۹۳ * **  ساعت ۱۰ * ** کل کتاب

۲- ریاضی  ۱ و ۲ ( جغرافیا )* ** ۳/۳/۹۳ * * * ساعت ۱۰ * **  کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد غریبی

۱- ریاضی ۲ ۰ زیست شناسی )  * * *۱۳/۲/۹۳* * *ساعت ** * ۱۰ * * *کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد لیلا خدابنده

 

۱- در امدی بر نقش هنر در مدارس * * * ۲۶/۲/۹۳* * * کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد حاجی فیروزی

۱- حقوق تطبیقی **  * ۲۰/۲/۹۳-* **  ساعت  ۱۴ ** *  تا ص ۱۵۰

 

امتحانات میان ترم استاد امامی

۱- روانشناسی فیزیولوژیک * * *  ۱۰/۲/۹۳* * * ساعت  ۱۶ ** * تا اخر فصل ۶

۲- تفکر زبان * * * ۱۴/۲/۹۳* * * ساعت ۱۶ * * * تا اخر فصل ۶

۳-  روانشناسی عمومی ۱ * * * ۱۶/۲/۹۳* * * ساعت ۱۶ ***  تا اخر فصل ۴

 

امتحانات میان ترم استاد حسین رضایی

۱- تکنیک خاص تحقیق * * *۱۱/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۱ * * * کل کتاب

۲- جامعه شناسی جهان سوم * * *۱۱/۲/۹۳* ** ساعت ۱۰ * *  * تا اخر فصل ۲

۳- جامعه شناسی انحرافات  اجتماعی * * *۱۱/۲/۹۳** *ساعت ۱۲ * * * تا اخر فصل ۲

۴- مبانی ارتباطات جمعی  **  *۱۱/۲/۹۳* * * ساعت ۳۰/۱۲ * * * ۱ *۶ * ۷

 

امتحانات میان ترم استاد پری حسین پور

۱- بین الملل عمو می ۲ * *  *۲۲/۲/۹۳*  * *ساعت ۱۲ * * * کل کتاب

۲- بین الملل خصوصی ۱ * * * ۲۲/۲/۹۳ * * *ساعت ۱۲ * * * کل کتاب

 

امتحانات میام ترم استاد کاظم زاده

۱- کنترل کیفیت آماری * *  *۱۶/۲/۹۳**  *ساعت ۱۲ * * * فصول ۵* ۶

۲- صف بندی * * * ۱۶/۲/۹۳* * * ساعت ۱۲ * * * تا اخر فصل ۳

۳- روش های پیشرفته * *  *۱۶/۲/۹۳* * * ساعت ۱۲ ***  تا اخر فصل ۳

۴- ناپارامتری * **  ۱۶/۲/۹۳** * ساعت ۱۲ * * * تا اخر فصل ۳

۵- کنترل کیفیت مدیریت **  *۳۰/۲/۹۳***  سه فصل اول

۶- آمارو احتمالات  جغرافیا ۱ * *  * ۳۰/۲/۹۳* * *تا ص ۷۰

۷- آمار و احتمالات جغرافیا ۲* * * ۳۰/۲/۹۳ * * * سه فصل اول

۸- آمار مهندسی * * * ۳۰/۲/۹۳* * *سه فصل اول

 

امتحانات میان ترم استاد امینی

۱- خواندن درک و مفاهیم ۱ * ** ۲۴/۲/۹۳***  ساعت  ۱۶  ** * تا اخر درس ۱۰

۲- گفت و شنو ۲ * * * ۷/۳/۹۳* **  ساعت ۱۴ * * * از کل کتاب a وکل کتاب اول

 

امتحانات میانترم استاد سهرابی

۱- حقوق اساسی ۱ * **  * ۱۲/۲/۹۳* * * ساعت ۱۲ * * * کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد طاهریان

۱- زمین شناسی ایران **  * ۱۸/۲/۹۳*** ساعت ۳۰/۱۰  * * *نصف کتاب

۲- مبانی زمین شناسی *  * * ۱۸/۲/۹۳* * * ساعت ۳۰/۱۰ * * * نصف کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد  فتحی

۱- حقوق بازرگانی  * * *  ۲۲/۲/۹۳ *  ** * ساعت ۱۵ ** * کل کتاب

۲- حقوق اساسی **  * ۲۲/۲/۹۳* * * ساعت ۱۵ * * * کل کتاب

۳- مدنی ۴  * * *۲۲/۲/۹۳* * * ساعت ۱۵ ** * جزوه استاد

۴- تجارت ۲ * * *  ۲۲/۲/۹۳*  ** ساعت ۱۵ * ** جزوه استاد

 

امتحانات میان ترم استاد سروری

۱- راههای روستایی * * * ۱۳/۲/۹۳*  * * ساعت ۱۶

۲- مساحی و نقشه برداری * * * ۱۳/۲/۹۳ **  * ساعت ۱۶ * * * تا اخر فصل ۲

۳- قوانین  حاکم ب پروژه  **  * ۱۹/۲/۹۳* *  * ساعت ۱۰ * * * کل جزوء

۴- مکانیک خاک و پی ازمایشگاه * *  * ۱۹/۲/۹۳ ** *  ساعت ۱۰ ( عملی  و میان ترم )

۵- استاندارد های مدیریت پروژه **  * ۱۹/۲/۹۳ ** * ساعت ۱۰

 

امتحانات میان ترم استاد شیری

۱- آشنایی با مرمت ابنیه * * * ۲/۳/۹۳  **  *ساعت ۱۰ * * *تا اخر درس ۸

۲- آشنایی با معماری اسلامی  * * * ۲/۳/۹۳ * * *ساعت ۱۰* * * کل کتاب

۳- انسان و طبیعت معماری  ** * ۲/۳/۹۳*  * * ساعت ۱۰  **  * تا ص ۱۵۰

 

امتحانات میانترم استاد  صفری

 ۱- حقوق اداری (مدیریت دولتی ) * * * * ۲۶/۲/۹۳* ** * ساعت ۹

۲- حقوق اداری ۲ ***  ۲۶/۲/۹۳ * * * ساعت ۱۰

۳- حقوق اداری ۱  * * * ۲۶/۲/۹۳* * * ساعت ۱۲

۴- حقوق بیمه ** ** ۲۶/۲/۹۳* * * ساعت ۱۲

 

امتحانات میان ترم استاد صفرلویی

کلیه امتحانات در ۳۰/۲/۹۳ **  * برگزار خواهد شد  

 

 

امتحانات میان ترم استاد محرم خدابنده

۱- مبانی روش تحقیق (مدیریت دولتی) *  * * ۱۹/۲/۹۳*  * * تا اخر ص ۱۶۵

 

امتحانات میان ترم استاد شکوری

۱- اقتصاد مهندسی * * * ۲۶/۲/۹۳ * ** ساعت ۱۰ *  * * تا اخر فصل ۹

 

امتحانات میان ترم استاد نوروزی

۱- کاربرد  طیف سنجی در شیمی *  * * ۲۵/۲/۹۳ *  * *ساعت ۱۴ ***CNMR,HWMR,IR

 

امتحانات میان ترم استاد اصلانی

۱- زیست جانوری  * * * ۲۶/۲/۹۳ * * *ساعت ۵/۱۱ * * * تا اول حشرات

 

امتحانات میان ترم استاد ریواز

۱- برنامه ریزی کالبد *  * *۲۵/۳/۹۳* *  *ساعت ۱۲ * * * نصف کتاب

۲- تحلیل فضاهای شهری * * * ۲۵/۳/۹۳* * * ساعت ۱۴

۳- کارگاه برنامه ریزی شهری  ** * ۲۷/۲/۹۳* * * ساعت ۱۲  * * *  تا اخر فصل ۴

 

امتحانات میان ترم  استاد هوشنگی

۱- شیمی آلی (زیست ) * * *  ۱۸/۲/۹۳*** ساعت ۱۴ * * * تا اخر فصل ۴

 

امتحانات میان ترم استاد صومایی چیانه

۱- دامپروری عمومی ** *  ۳۰/۲/۹۳** * ساعت ۱۰ * * * تا اخر ص ۹۸

۲- آزمایشگاه دامپروری عمومی * *  *۳/۳/۹۳ **  * ساعت ۱۰

 

امتحانات میان ترم استاد عمیدی

۱- فیزیک پایه ۱ ** * *۲۹/۲/۹۳** *ساعت ۱۰* * *  چهار فصل اخر  

۲- آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ (زمین ) ** *۲۷/۲/۹۳ * * *

 

امتحانات میان ترم استاد شربیانی

۱- حرکت درمانی  ** *  ۲۱/۲/۹۳*  * * ساعت ۱۶ **  * تا اخر ص ۸۰

ورزش معلولین ** * ۲۱/۲/۹۳* * * ساعت ۱۶ ***  نصف کتاب

 

امتحانات  میان ترم استاد  حجت ابراهیمی

۱-  تمامی دروس  به جز فقه ۵**  * ۲۴/۲/۹۳* * *ساعت ۱۶* * * محدود تدریس شده

 

امتحانات میان ترم استاد زینب علی نیا

۱- نظریه گراف و کاربرد های آن * **  ۲۴/۲/۹۳ **  * تا ص ۱۲۹

 

 

امتحانات میان ترم استاد وحیدی

۱- باغبان عمومی * * * ۲۱/۲/۹۳** * ساعت ۱۰ ** *کل کتاب

۲- آز مایشگاه باغبانی * * * ۲۸/۲/۹۳ **  * ساعت ۱۰* * * کل کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد مجرد

۱- آز سیستماتیک گیاهی ۱ **  * ۳۰/۲/۹۳* * * ساعت ۹

۲- آز سیستماتیک گیاهی ۲  * **۳۰/۲/۹۳ ** * ساعت ۳۰/۱۰

۳- اکولوژی عملی * * * ۳۰/۲/۹۳** *ساعت ۱۲

۴- آز تشریح و مورفولوژی  و ازمایشگاه زیست شناسی گیاهی و آزمایشگاه گیاه شناسی * * *    

    ۳۰ /۲/۹۳ **  * ساعت۳۰/۱۲

 

امتحانات میان ترم استاد روحانی

۱- روش تحقیق ۲ * * * ۲۸/۲/۹۳ ** * ساعت  ۳۰/۱۳

۲- روش تدریس * *  *۲۵/۲/۹۳ * * *ساعت ۳۰/۱۳  ** *  تا درس ۹

۳- ترجمه نوار و فیلم * * * ۳۱/۲/۹۳ * * *  ۳۰/۱۳

۴- ترجمه آثار اسلامی * * * ۳۰/۲/۹۳ * ** ۳۰/۱۳ * * * کل کتاب

۵- ترجمه پیشرفته ۱ * * * ۱/۳/۹۳ * *  ۳۰/۱۳ * * * کل کتاب

۶- کلیات ۲  * * * ۲۸/۲/۹۳* * *ساعت ۱۲ * * *کل  کتاب

 

امتحانات میان ترم استاد اروجی

۱- آنالیز ریاضی ۲ * *  * ۳۱/۲/۹۳* * *  ساعت ۱۶ * * *  فصول ۱ * ۲ *۳ *  

 

 

امتحانات میان ترم  استاد رواز

۱- آمار در علوم اجتماعی    * * * ۶/۳/۹۳ * * * 

 

امتحانات میان ترم استاد مجید شربیانی

۱- استاتیک (صنایع و مدیریت پروژه ) * * *  ۲۸/۲/۹۳** * ساعت ۸

 

امتحانات میان ترم استاد پور مختار

کلیه امتحانات در مورخ * * * ۱/۳/۹۳ ** * ساعت ۱۶ 

۱- اصول حسابداری ۱

۲- حسابداری صنعتی

۳- اصول حسابداری ۳

 

امتحانات میان ترم استاد فرجی  

۱- مدنی ۸  **  *۵/۳/۹۳ ***  ساعت ۱۶ **  * تا ص ۳۵۰

 

امتحانات میان ترم استاد قلاوندی

۱- کلیه امتحانات  استاد مربوطه  * * * ۳/۳/۹۳ * * * ساعت ۸  

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط برنامه ریزی درسی مرکز نقده در پنجشنبه دهم بهمن 1392 و ساعت 9:56 |